HUYỆN ĐOÀN LỘC NINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC NINH

***

Số:    05 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       Lộc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và

Hội thi Đội thanh niên tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2015

 

Căn cứ kế hoạch số 14-KH/HĐ của Huyện đoàn  Lộc Ninh về việc Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Hội thi Đội thanh niên tuyên truyền về an toàn giao thông ;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Lộc Ninh năm học 2015 – 2016;

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Đội thanh niên tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nhất là trong khối trường học trong việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ đó xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hội, giao lưu học tập những kinh nghiệm trong công tác Đoàn cũng như các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

- Các chi đoàn tham gia cuộc thi phải  thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong chi đoàn tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

a/ Cuộc thi viết tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ:

* Thành phần tham gia: Tất cả đoàn viên, thanh niên, học sinh đang theo học tại  trường THPT Lộc Ninh .

* Thời gian:

+ Triển khai: Từ ngày 26/10/2014 đến ngày 30/10/2015.

+ Các chi đoàn nộp về Đoàn tường: 3/11/2015

+ Chấm sơ khảo bài thi: Ngày 4/11/2015

+ Đoàn trường nộp về Huyện đoàn ngày 5/11/2015

* Yêu cầu về bài dự thi:

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay , ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ (trường- lớp), số điện thoại.

- Bài thi gồm 2 phần: + Trắc nghiệm

+ Tự luận:  Bài viết  không quá 1.000 từ. (có đề thi kèm theo)

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.

 * Cơ cấu giải thưởng: theo thể lệ của BTC

b/ Hội thi "tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ", "Đội thanh niên tuyên truyền về An toàn giao thông"

* Đoàn trường giao Đ/c Thúy lập danh sách và tập luyện cho "Đội thanh niên tuyên truyền về An toàn giao thông".

* Thời gian thi: Tiết 1;2;3 ngày 9/11/2014

* Phần thi rung chuông vàng: Giao chi đoàn 10A3 chọn 20 HS ôn tập và tham gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Cấp trường:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai phát động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong trường .

-  Tổng hợp, chấm sơ khảo cuộc thi; tổng hợp bài dự thi nộp về Huyện đoàn.

-  Theo dõi và tính điểm thi đua phong trào cho hoạt động này.

2. Các chi đoàn:        

- Dựa trên cơ sở kế hoạch, các nội dung của Đoàn trường phát động cuộc thi đến 100%  đoàn viên, hội viên, trong chi đoàn tham gia.

- Chi đoàn 10A3  chọn 20 HS ôn tập và tham gia phần thi rung chuông vàng.

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ và Hội thi Đội thanh niên tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2015 do Huyện đoàn tổ chức. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:

- Huyện đoàn;

- Chi ủy;

- BGH;                  

- Các chi đoàn;

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

           BÍ THƯ

   Phan Ngọc Thịnh

 

 

 

 

                    

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động