Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Phước      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT LỘC NINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số     /KH-THPT.LN                                    Lộc Ninh, ngày 29  tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI, VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 2014-2015

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Trường THPT Lộc Ninh xây dựng kế hoạch thi giáo viên giỏi trường, viết sáng kiến kinh nghiệm như sau:

 I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

    - Nâng cao năng lực  nghiên cứu chuyên môn, giảng dạy của giáo viên.

    - Góp phần vào việc đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, đổi mới giáo dục; góp phần triển khai phong trào thi đua trường học.

  2. Yêu cầu

    - Gv các tổ tham gia đủ theo chỉ tiêu đăng kí trong kế hoạch tổ.

    - Đảm bảo tính  nghiêm túc, công bằng, khách quan

 II. THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

    1. THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG

        1.1.Thời gian.

        - Đợt 1: 13/10/2014- 15/11/2014.

        - Đợt 2 : 19/1/2015- 28/2/2015.

    1.2. Cách thức .

       -  Mỗi Gv dạy 2 tiết. Trong đó có 1 tiết tự chọn, 1 tiết bốc thăm theo PPCT trong thời gian tổ chức thi ở 2 đợt ở 2 khối lớp khác nhau. ( Nếu có  PCCM ). Nếu môn học có trên một phân môn thì giáo viên dạy 2 tiết ở 2 phân môn khác nhau.

       - Khuyến khích ứng dụng CNTT trong dạy học tuy nhiên phải hiệu quả. Khuyến khích việc áp dụng phương pháp mới, sáng tạo.

       - GV đăng kí cho Tổ trưởng. Tổ trưởng cho bốc thăm, chọn bài và  báo cho BTC trước 1 tuần.

       - Hội đồng chấm gồm: Ban giám hiệu, Công đoàn, tổ trưởng, tổ phó và một GV trong tổ. Sẽ có 5 phiếu chấm độc lập gồm 2 phiếu của BGH và Công đoàn, 3 phiếu chấm của tổ có GV dự thi. Sau đó BTC tổng hợp và công bố kết quả.

 2. THI VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

   2.1. Thời gian : Từ nay đến  tháng 2/ 2015.

   2.2. Cách thức tiến hành.

       - GV đăng kí viết SKKN, đăng kí đề tài cho Tổ trưởng.

       - BGH phân công thầy Phan Văn Tùng hướng dẫn cách viết. Công đoàn hỗ trợ in ấn ( 100.000/1SKKN).

       - Thành lập Hội đồng chấm vòng trường. Hội đồng chấm SKKN vòng trường gồm: Ban giám hiệu, Công đoàn, Thầy Phan Văn Tùng, Cô Phạm Thị Thanh Xuân.

      -  Những SKKN đạt sẽ gửi dự thi vòng Tỉnh và được công bố, áp dụng trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

 III. GIẢI THƯỞNG ( Chi từ Quỹ PHHS )                      

    - Giáo viên giỏi trường:  400.000 ngàn đồng.

    - Sáng  kiến  kinh nghiệm đạt giải Trường: 400.000 ngàn đồng.

    - Sáng  kiến  kinh nghiệm đạt giải Tỉnh: 800.000 ngàn đồng.

 Trên đây là kế hoạch thi giáo viên giỏi vòng trường, viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015, yêu cầu các tổ triển khai và nghiêm túc thực hiện.

 

                                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu.

- Phòng văn thư.                                                    TRẦN THỊ MỸ HUỆ                   

- Công đoàn.

- Tổ chuyên môn.                                                     

- Web site Trường.

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động