SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT LỘC NINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

      SỐ:           /KH                                                              Lộc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2014                                                            

KẾ HOẠCH

 THI TUYỂN, BỒI DƯỠNG  ĐỘI TUYỂN HỌC SINH  GIỎI  GIẢI TOÁN

TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2014-2015

 

Căn cứ  vào công văn số 3076/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh 2014-2015.

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Trường THPT Lộc Ninh xây dựng kế hoạch thi tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi thi giải toán trên máy tính cầm tay như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho các em học sinh bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuẩn bị cho việc thi Đại học, Cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

2. Yêu cầu

- Học sinh khối 11, khối 12 có hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên.

- Giáo viên bồi dưỡng do tổ đề xuất, Ban giám hiệu trường phân công.

II. Cách thức tiến hành

1. Tổ chức kì thi vòng trường

a. Thời gian

- Thời gian: ngày 25 tháng 10 năm 2014

b. Cách thức

- Các môn thi bao gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Mỗi bài thi gồm 6 bài toán, giải trong vòng 120 phút, tổng điểm 30.  Mỗi học sinh làm hai bài thi.

- Tổ trưởng giao cho giáo viên được phân công bồi dưỡng ra đề, chấm bài.

c. Điều động giáo viên coi thi (Giáo viên đã được Ban giám hiệu  phân công bồi dưỡng).

2. Bồi dưỡng đội tuyển

-  Đội tuyển có tối đa 5 học sinh/môn.

- Giáo viên được phân công bồi dưỡng bắt đầu dạy từ tháng 11 Giáo viên soạn giáo án, tài liệu ôn tập. Ôn đủ số tiết quy định, ôn tập trung tại trường, thời gian tự sắp xếp.

3. Chuẩn bị hồ sơ dự thi

 - Theo yêu cầu, hạn chót nộp ngày 21/11/2014.

4. Thi vòng tỉnh: Thi theo kế hoạch của sở (công văn số 3076 ngày 24/10/2014)

- Ngày 4/ 12/2014: Tập trung học sinh tại THPT Hùng Vương.

- Ngày 5/12/2014: Học sinh thi.

Trên đây là kế hoạch thi tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015, Yêu cầu các tổ nghiêm túc thực hiện.

                                                                                      

                                                                                                   P.HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:                                                                                   TRẦN THỊ MỸ HUỆ

- Tổ CM.

- Lưu VT.

                                                                                              

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động