SỞ GD & ĐT  BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    ========oOo=======

         Số : …… / KH-THPT.LN                                                         Lộc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2014.

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC  KỲ I

NĂM HỌC 2014-2015

 

-          Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014-2015

-          Căn cứ công văn hướng dẫn số 3364 ngày 23/11/2014 của Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015.

-          Trường THPT Lộc Ninh lập kế hoạch ôn tập và kiểm tra chất lượng HKI như sau:

I- Nội dung và thời gian ôn tập

-         Nội dung ôn tập: Theo sách giáo khoa hiện hành; Bám sát chuẩn kỹ năng, kiến thức; Bám sát cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 của sở GD&ĐT Bình Phước ban hành  ngày 05/11/2014 (công văn 3263 ngày 05/11/2014).

-         Thực hiện đến hết tuần 17.

-         Đề ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

-         Thời gian ôn tập HK I : Từ 08 đến 13 tháng 12 năm 2014. (tuần 17).

II- Môn kiểm tra, hình thức kiểm tra

  1. a.      Khối 12

Sở GD ra đề kiểm tra 8 môn, hình thức được quy định như sau:

-         Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý. (Văn, Toán: 90 phút; Sử, Địa: 45 Phút)

-         Trắc nghiệm: Vật lý, Hóa học, Sinh học  (30 câu/ 45 phút); Tiếng Anh 40 câu/45 phút    

Các môn TD, GDQP: giáo viên bộ môn bố trí kiểm tra trong khoảng thời gian từ 08 đến 13 tháng 12, trong các tiết học theo thời khóa biểu hiện hành.

  1. b.      Khối 10,11

Sở GD ra đề kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn, Anh văn theo hình thức tự luận.

Ngữ văn, Toán 90 phút; Anh văn 45 phút (trong đó có phần kiểm tra kỹ năng nghe từ 5-8 phút).

Các môn còn lại gồm Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin học, GDCD, Công nghệ do trường ra đề kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc có thêm trắc nghiệm theo tỷ lệ thích hợp (do tổ trưởng chuyên môn quyết định). Thời gian làm bài 45 phút.

Lưu ý đặc biệt: Đối với các lớp ban KHTN của khối 10, 11 đề kiểm tra các môn Lý, Hóa, Sinh phải ra theo hướng phân ban để sau khi có kết quả nhà trường sẽ căn cứ theo đó xếp lại lớp.

- Các môn TD, GDQP: Giáo viên bộ môn bố trí kiểm tra trong khoảng thời gian từ 08 đến 13 tháng 12, trong các tiết học theo thời khóa biểu hiện hành.

III- Thời gian kiểm tra

Thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 15/12 đến 20/12/2014

- Khối 12 kiểm tra vào buổi sáng; khối 10,11 kiểm tra vào buổi chiều.

Phòng thi: theo đơn vị lớp.

IV- Coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra học kỳ.

  1. 1.      Coi kiểm tra học kỳ

Buổi sáng tập trung lúc 6 giờ45, buổi chiều tập trung lúc 13 giờ. Yêu cầu tất cả giáo viên được phân công phải có mặt đầy đủ và coi kiểm tra học kỳ  nghiêm túc theo quy chế. Không tự ý thay đổi khi chưa thông qua chủ tịch hội đồng coi thi.

  1. Chấm bài kiểm tra học kỳ

Giao cho tổ trưởng phân công giám khảo chấm bài, bô trí thời gian, địa điểm chấm chung, đảm bảo khách quan, chính xác  đúng quy chế.

V- Lệ phí thi, in sao đề kiểm tra HKI và đề kiểm tra 15 phút,45 phút

            - BGH sẽ thông báo cụ thể.

VI-Tổ chức thực hiện.

  1. Các tổ chuyên môn tiến hành họp tổ, thống nhất chương trình ôn tập, phân công ra đề kiểm tra, hướng dẫn chấm.
  2. Giáo viên bộ môn có kế hoạch dạy bù (nếu có) để đảm bảo nội dung kiến thức cho học sinh, tổ chức kiểm tra để bổ sung đủ các cột  điểm theo quy định.  
  3. Thời gian nộp đề kiểm tra: từ 10/12 đến 12/12. (Nộp cho Đ/c Mỹ Huệ)
  4. Bộ phận sao in đề kiểm tra bắt đầu làm việc từ 12/12/2014.
  5. Giao cho tổ Ngoại ngữ huy động, chuẩn bị 13 chiếc máy cassette, hoặc laptop có gắn loa ngoài để phục vụ kiểm tra nghe.
  6. Từ 22/12 đến 25/12 các tổ gởi đề kiểm tra và hướng dẫn chấm cho Thầy Thạch tổng hợp, báo cáo về Sở. (email : thach558@yahoo.com)

            Nhận được kế hoạch này, đề nghị các tổ trưởng triển khai chi tiết đến từng thành viên trong tổ để tổ chức thực hiện. Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo rộng rãi cho học sinh biết để thực hiện những nội dung có liên quan./.

 

                                                                                    Lộc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2014.

Nơi nhận

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG      

-         P.Hiệu trưởng

-         Tổ chuyên môn

-         Phòng Văn Thư                                            

                                                                                                           


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

KHỐI 12

KHỐI 11

KHỐI 10

Thứ Hai

15/12/2014

Nghỉ

Địa (13.30-14.15)

Sinh (14.30 - 15.15)

Địa (13.30-14.15)

Sinh (14.30 - 15.15)

Thứ Ba

16/12/2014

GDCD (7.15- 8.00)

CN (8.30-9.15)

Tin (9.30-10.15)

Sử (13.30 – 14.15)

Hóa (14.30 - 15.15)

Sử (13.30 – 14.15)

Hóa (14.30 - 15.15)

Thứ Tư

17/12/2014

Văn (7.15 - 8.45)

Lý (9.15 – 10.00)

Văn (13.30 – 15.00)

Anh (15.30 – 16.15)

GDCD (13.30-14.15)

Lý (15.30 – 16.15)

Thứ Năm

18/12/2014

Anh (7.15 – 8.00)

Sử (8.30 – 9.15)

GDCD (13.30 - 14.15)

Lý (15.30 – 16.15)

Văn (13.30 – 15.00)

Anh (15.30 – 16.15)

Thứ Sáu

19/12/2014

Toán (7.15 - 8.45)

Sinh (9.15 – 10.00)

Toán (13.30 – 15.00)

CN (15.15 - 16.00)

CN (13.30 - 14.15)

Tin (14.30 - 15.15)

Thứ Bảy

20/12/2014

Hóa (7.15 – 8.00)

Địa (8.30 – 9.15)

Tin (13.30 - 14.15)

 

Toán (13.30 – 15.00)

 

 

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động