SỞ GD & ĐT  BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT LỘC NINH

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                     ========oOo=======

Số : …… / KH-THPT.LN                                                 Lộc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2016.

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC  KỲ I

Năm học 2016-2017

-          Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016-2017

-          Căn cứ công văn hướng dẫn số 6748 ngày 15/11/2016 của Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014.

-          Trường THPT Lộc Ninh lập kế hoạch kiểm tra HKI như sau:

I- NỘI DUNG, THỜI GIAN ÔN TẬP

a.      Nội dung ôn tập

- Thực hiện đến hết tuần 17.

- Bám sát chuẩn kỹ năng, kiến thức; chương trình đã giảm tải; cấu trúc đề kiểm tra

được quy định tại công văn số 6747/ SGDĐT-GDTrH Bình Phước ngày 15/11/2016.

b.      Thời gian ôn tập

Từ 12/12 đến 17/12/ 2016.

II- MÔN KIỂM TRA, HÌNH THỨC KIỂM TRA

       a. Khối 12

- Kiểm tra tất cả các môn trong chương trình giảng dạy hiện hành.

- Sở Giáo dục ra đề các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn , Lịch sử , Địa Lý, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

- Thời gian làm bài : Môn Ngữ văn và Toán  90 phút, các môn còn lại 45 phút.

- Môn Ngữ văn đề ra dưới hình thức tự luận, các môn còn lại đề ra theo hình thức trắc nghiệm. Trong đó môn Toán (50 câu), Lịch sử (30 câu), Địa lý (40 câu), Vật lý (25 câu), Hóa học (30 câu), Sinh học (30 câu), Tiếng Anh (40 câu), GDCD ( 40 câu).

- Môn Thể dục và GDQP  giáo viên tự ra đề và tiến hành kiểm tra trong các tiết học trước ngày 17/ 12/2016.

       b. Khối 10, 11

- Sở Giáo dục ra đề các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Thời gian làm bài : Môn Ngữ văn (tự luận-90 phút), Toán (trắc nghiệm- 90 phút), Tiếng Anh (45 phút).

- Trường ra đề chung các môn : Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Tin học, Công nghệ và Giáo dục công dân.

Yêu cầu:

- Nhà trường yêu cầu  tổ chuyên môn chọn lựa hình thức ra đề sao cho phù hợp, có thể đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên và mức độ phân loại học sinh.

- Đề ra theo hình thức trắc nghiệm : 04 mã đề. ( Tổ tự thiết kế phiếu trả lời trắc nghiệm cho phù hợp với đặc trưng của bộ môn, kèm theo đề.)

- Đề ra theo hình thức tự luận : 02 mã đề.

- Đề kiểm tra ra trong phạm vi chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GDĐT đã ban hành, giới hạn đến hết tuần 17,  không được ra đề trong phần giảm tải. Đề ra phải đảm bảo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Đề kiểm tra phải có ma trận; có tính chất bảo mật;  nội dung kiểm tra phải được

thống nhất trong tổ, đảm bảo đầy đủ kiến thức cơ bản, mức độ phù hợp theo quy định của bộ môn.

- Tổ trưởng bộ môn theo dõi và chịu trách nhiệm các đề kiểm tra của tổ.

- Môn Thể dục và GDQP  giáo viên tự ra đề và tiến hành kiểm tra trong các tiết học trước ngày 17/ 12/2016.

III- THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA

     Thời gian tổ chức kiểm tra: theo lịch của Sở  GD&ĐT quy định từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016,  khối 12 kiểm tra vào buổi sáng, khối 10,11 kiểm tra vào buổi chiều. 

     Phòng thi: Học sinh sẽ dự kiểm tra học kỳ I theo phòng. Mỗi phòng từ 24 hoặc 28 học sinh được sắp xếp theo ABC của từng khối. Tùy theo tình hình thực tế nhà trường  sẽ có phương án bố trí hợp lý.

IV- COI, CHẤM, TRẢ BÀI KIỂM TRA

1.      Coi kiểm tra

     Buổi sáng tập trung lúc 6 giờ 45, buổi chiều tập trung lúc 13 giờ .

2. Chấm, trả bài kiểm tra

    Tổ trưởng nhận bài kiểm tra từ BGH sau khi đã cắt phách, lên kế hoạch chấm bài, phân công phù hợp số lượng phòng chấm cho từng giáo viên trong tổ, mỗi bài chấm phải có chữ ký của 02 giám khảo, phải đảm bảo khách quan, chính xác và đúng thời gian.

    Sau khi có kết quả bài kiểm tra, giáo viên bộ môn phải thực hiện 01 tiết trả bài trên lớp cho học sinh, đánh giá kết quả bài làm để học sinh rút kinh nghiệm, sau đó thu toàn bộ bài kiểm tra lưu giữ tại nhà trường.

    Tổ trưởng tiến hành nhập điểm trên hệ thống để kịp thời gian sơ kết.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  • Từ 12/12 đến 17/12/2016 : Khối 10,11,12  ôn tập.
  • Từ 12/12 đến 14/12/2014:  Tổ trưởng nộp đề cho BGH.
  • Từ 14/12 đến 17/12/2016 : Bộ phận sao in đề  làm việc.
  • Từ ngày 19/12 đến 23/12: Học sinh kiểm tra theo lịch kiểm tra

      Nhận được kế hoạch này, đề nghị các tổ trưởng triển khai trong tổ; lập kế hoạch hoạt động thực hiện. Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo rộng rãi cho học sinh biết để thực hiện những nội dung có liên quan./.                                                                             

Nơi nhận                                                                                            HIỆU TRƯỞNG     

-         P.Hiệu trưởng

-         Tổ chuyên môn

-         Giáo viên chủ nhiệm

-         Lưu văn phòng                                             

                                                                                                           


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 

THỨ/NGÀY

Sáng

Chiều

KHỐI 12

KHỐI 11

KHỐI 10

Thứ Hai

19/12

Văn (7.15 - 8.45)

Lý (9.15 – 10.00)

Văn (13.30 – 15.00)

Anh (15.30 – 16.15)

Sử (13.30 – 14.15)

Hóa (14.45- 15.30)

Thứ Ba

20/12

Anh (7.15 – 8.00)

Sử (8.30 – 9.15)

Sử (13.30 – 14.15)

Hóa (14.45- 15.30)

Văn (13.30 – 15.00)

Anh (15.30 – 16.15)

Thứ Tư

21/12

Toán(7.15 - 8.45)

Sinh (9.15 – 10.00)

Toán (13.30 – 15.00)

Lý (15.30 – 16.15)

Sinh (13.30 – 14.15)

Địa (14.45- 15.30)

Thứ Năm

22/12

Hóa (7.15 – 8.00)

Địa (8.30 – 9.15)

Sinh (13.30 – 14.15)

Địa (14.45- 15.30)

Toán (13.30 – 15.00)

Lý (15.30 – 16.15)

Thứ Sáu

23/12

GDCD (7.15-8.00)

CN (8.30 – 9.15)

Tin học (9.45-10.30)

GDCD (13.30 – 14.15)

CN (14.45- 15.30)

Tin học (15.45 – 16.30)

GDCD (13.30 – 14.15)

CN (14.45- 15.30)

Tin học (15.45 – 16.30)

-  Giờ tập trung:

Buổi sáng: 6h45 phút

Buổi chiều : 13h00

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động