Yêu cầu giáo viên download tài liệu trước khi tập huấn
Thời gian tập huấn: 14 giờ ngày 12/3/2016
Địa điểm: Tại phòng họp hội đồng
Mỗi tổ cử 2 giáo viên mang theo laptop.

Tải tài liệu

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động