PHÂN CÔNG TRỰC BAN GIÁM HIỆU

( Áp dụng từ ngày 22 tháng 08 năm 2016)

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

Quang, Bảy, Thạch, Huệ

Bảy, Thạch

Ba

Quang, Bảy

Thạch, Huệ

Quang, Thạch

Bảy, Huệ

Năm

Quang, Huệ

Bảy,Thạch

Sáu

Quang, Huệ

Bảy, Thạch

Bảy

Huệ, Thạch

Bảy, Huệ

                                         Lộc Ninh ngày 10 tháng 08 năm 2016

                                                                  Hiệu trưởng

                                                                 

Trịnh Lương Quang